Oslogruppen av Antroposofisk Selskap
_______
 
Velkommen
Programmet
Foredragsholdere
Karl-Martin Dietz
Kurs
Studiegrupper
Utstillinger
Annet i huset:
Utleie av lokaler
Biblioteket
Antropos
Libra
Om Oslogruppen
Kontakt oss
Antroposofi
____________
Rudolf Steiner:
Biografisk skisse
Steiner i Norge
LITTERÆRT VERK
Nye utgivelser
på norsk
Forlagslinker
____________
Artikler
Linker
 
 
 
 
 
 
 
www.oslogruppen.no
Rudolf Steiners litterære verk
Rudolf Steiner Det litterære materiale etter Rudolf Steiner er enormt. Han holdt omkring 6000 foredrag alt i alt. Ca. 2/3 av disse er blitt stenografert og senere utgitt i bokform i den såkalte Gesamtausgabe, utgitt av Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung. Ca. 40 større eller mindre skrifter stammer fra hans egen hånd. Bøkene og foredragene spenner over et stort spekter av emner, hvorav bare noen kan nevnes i et kort sammendrag: Filosofi, verdenshistorie, kulturhistorie og menneskehetsutvikling, kunst, medisin, pedagogikk, helsepedagogikk, landbruk, kristologi, antroposofi, skoleringsveien.
Noen av de bøkene som regnes til hans hovedverk og som kan tjene til en innføring i Rudolf Steiners antroposofi, blir omtalt først i oversikten nedenfor. Her kan bare et utvalg taes med. Dersom det foreligger en norsk eller nordisk oversettelse, er det den som angis.
Det aller meste av litteraturen nedenfor finnes i Oslogruppens bibliotek eller kan kjøpes/bestilles i Antropos Bokhandel

Rudolf Steiner: "FRIHETENS FILOSOFI" (Berlin 1894)
Grunntrekk av en moderne verdensanskuelse.
Sjelelige iakttagelsesresultater etter naturvitenskapelig metode.

I sitt filosofiske hovedverk, som samtidig er fundamentet for den antroposofiske åndsvitenskap, tar Rudolf Steiner opp erkjennelsesprosessens og etikkens grunnspørsmål.
Av innholdet: - Frihetens vitenskap: Menneskets bevisste handling; Grunndriften til vitenskap; Tenkningen i verdensoppfatningens tjeneste; Verden som iakttagelse; Erkjennelse av verden; Den menneskelige individualitet; Finnes det grenser for erkjennelsen? - Frihetens virkelighet: Livets faktorer; Frihetens idé; Frihetsfilosofi og monisme; Verdensmål og livsmål (Menneskets bestemmelse); Den moralske fantasi (Darwinisme og moral); Livets verdi (Pessimisme og optimisme); Individualitet og art. - De siste spørsmål.
Antropos Forlag


Rudolf Steiner: "TEOSOFI" (Berlin 1904)
En innføring i oversanselig erkjennelse av verden og menneskelivet.

Dette grunnleggende skrift av Rudolf Steiner egner seg som utgangspunkt for et systematisk studium av antroposofien. Leseren blir ikke ganske enkelt tilbudt resultater av en høyere åndsskuen, men blir her ledet inn i en konsekvent tankebygning.
Steiner sier selv: "Denne boken krever en annen tenkemåte enn den vanlige i vår tid. I en viss mening må leseren bearbeide hver eneste side og mang en setning. Boken er bevisst skrevet med dette for øyet."
Steiner gir her en systematisk fremstilling av antroposofien. Han beskriver menneskets vesensledd, livet mellom død og ny fødsel, de gjentatte jordeliv og veien til en høyere erkjennelse.
Antropos Forlag

 

Rudolf Steiner: "HVORDAN NÅR MAN TIL ERKJENNELSE AV DE HØYERE VERDENER?" (Berlin 1909)

Inholdet i denne boken kom først ut som føljetong i tidsskriftet Lucifer-Gnosis. Første bokutgave kom faktisk ut på norsk i 1908 - et år før den kom ut i Tyskland. Dette er den mest omfattende beskrivelse av den antroposofiske skolerings- og utviklingsvei fra Rudolf Steiners hånd. En praktisk øvelsesbok som bygger på de forutsetninger som en moderne bevissthet krever.

 

Rudolf Steiner: "VITENSKABEN OM DET SKJULTE" (1910)
Fremstillet i omrids. (I dansk oversettelse.)

Rudolf Steiner sier selv i forordet: "Boken inneholder omrissene av antroposofien som helhet." Dette er den mest omfattende fremstilling i Rudolf Steiners verk av menneskets vesen og utvikling og dets tilhørighet til et kosmos som selv befinner seg i utvikling. Sentralt i fremstillingen står kapitlet om "Verdensutviklingen og mennesket", en spirituell-kosmologisk "evolusjonslære" som står i en slående kontrast til den gjengse oppfatning av verdensutviklingen.
Antroposofisk Forlag, København 1975.

 

Rudolf Steiner: "KJERNEPUNKTENE I DET SOSIALE SPØRSMÅL" (1919)

Boken har undertittelen: "Livsnødvendigheter i nåtid og fremtid", og handler om hvorfor
-et fritt selvforvaltende åndsliv-
-et demokratisk rettsstatssystem-
-et assosiativt selvstyrende næringsliv-
kan gi grunnlaget for sunne forhold i det sosiale liv.

Dette skriftet ble til få måneder etter at den første verdenskrig var slutt, i en situasjon av sosial nyorientering. Her utviklet Rudolf Steiner tregreningstanken systematisk, på bakgrunn av en omfattende kritikk av enhetsstatens allmakt. Hele det offentlige liv måtte deles inn i tre områder: åndsliv (kulturliv), rettsliv og næringsliv, slik at hvert av disse områder kunne få utvikle seg fritt etter sin egen iboende struktur og orden. Steiner viser også hvordan en ny samfunnsorden bare er mulig på grunnlag av et nytt kapital- og eiendomsbegrep (en nøytralisering av kapitalen). I dagens globaliserte samfunn er disse tanker mer aktuelle enn noensinne.


Flere titler fra Rudolf Steiners skriftlige verk:

Innledning til Goethes naturvitenskapelige skrifter.

Grunntrekk av en erkjennelsesteori for Goethes verdensanskuelse, med særlig henblikk på Schiller.

Sannhet og vitenskap.

Friedrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit.

Goethes verdensanskuelse.

Mystikken ved inngangen til den nyere tids åndsliv og dens forhold til den moderne verdensanskuelse.

Kristendommen som mystisk kjensgjerning og oldtidens mysterier.

Fra Akasha-kronikken.

Die Stufen der höheren Erkenntnis.

Fire mysteriedramaer.

Menneskehetens åndelige ledelse.

En vei til menneskets selverkjennelse.

Terskelen til den åndelige verden.

Filosofiens gåter.

Von Seelenrätseln.

Kosmologi, religion og filosofi.

Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen.

Min livsvei.

 

 
OSLOGRUPPEN AV ANTROPOSOFISK SELSKAP
JOSEFINES GT.12, 0351 OSLO
WWW.OSLOGRUPPEN.NO
___________________________________________________
Velkommen - Programmet - Foredragsholdere - Karl-Martin Dietz -
Kurs/studiegrupper - Utstillinger - Annet i huset - Om Oslogruppen -
Antroposofi - Rudolf Steiner - Artikler - Linker
TIL TOPPEN AV SIDEN